Advanced_Imaging_smdc_logo2

Advanced Imaging

SMDC Advanced Imaging is een samenwerkingsverband tussen SMDC met de topsportpaardenartsen dr. Frank van Hoeck en dr. Willem Verhaeghe. Door middel van de zeer geavanceerde beeldvormende technieken Scintigrafie en MRI, zijn wij in staat om bij het staande paard uitvoerig onderzoek te verrichten zonder narcose-risico en hebben daardoor meer mogelijkheden tot follow-up. De interpretatie en verslaglegging van de verkregen beelden worden uitgevoerd door verschillende samenwerkende internationale radiologen.

Scintigrafie

Scintigrafie, ook wel “botscan” genoemd, is een beeldvormende techniek, waarbij er gebruik wordt gemaakt van een radioactieve stof (technetium-99) dat gekoppeld is aan een stofje (biphosphonaat-MDP). Binnen enkele uren na injectie gaat dit preparaat zich ophopen op locaties waar op dat moment sprake is van een verhoogde botactiviteit. Omdat radioactiviteit vervalt (naarmate de tijd verloopt steeds minder wordt), wordt er straling afgegeven. Deze straling (gamma-straling) wordt gedetecteerd door middel van een gamma camera. Via computersoftware wordt een beeld verkregen waarmee afwijkingen kunnen worden gelokaliseerd. Scintigrafisch onderzoek is een zeer gevoelige techniek waarbij reeds in een zeer vroeg stadium (soms zelfs jaren eerder dan op een röntgenfoto ) afwijkende gebieden in beeld kunnen worden gebracht. Drs. Bergman is de grondlegger voor scintigrafisch onderzoek bij paarden in Nederland (sinds 2003). Het SMDC bezit hiermee zeer veel ervaring en deskundigheid aangaande het maken en op de juiste manier interpreteren van de resultaten. Als enige kliniek in Nederland heeft het SMDC op dit moment de modernste scintigrafieapparatuur voorhanden.

 • Verminderde prestatievermogen (poor perfpormance)
 • Kreupel aan meerdere benen
 • Kreupelheden die niet kunnen worden gelokaliseerd door middel van verdovingen
 • Paarden die niet veilig kunnen worden onderzocht met verdovingen
 • Stress fracturen
 • Plekken die met andere technieken (rontgenfoto’s en/of echografie) niet goed in beeld kunnen worden gebracht.
 • De significantie (belang) van afwijkingen die met andere onderzoeken worden gevonden (arthrose kan bijvoorbeeld op een rontgenfoto te zien zijn, zonder dat het actief is. Scintigrafie kan hier onderscheidt in maken)
Indien mogelijk wordt het paard gelongeerd zodat de bloedsomloop toeneemt (dit is nodig voor een optimale opname van het toe te dienen preparaat (technetium-MDP). Na injectie mag het paard wegens veiligheidvoorschriften alleen in contact komen met medewerkers van SMDC en verblijft het paard in quarantaine. Om te voorkomen dat het paard ondertussen in de stal in contact kan komen met eventueel uitgescheiden radioactieve urine (dit zou tot een onjuiste uitslag kunnen leiden), worden de benen van het gebandageerd en worden hoefzakken bevestigd. Na twee uur is het paard klaar om gescand te worden met onze moderne scintigrafie apparatuur. Gedurende het onderzoek moet het paard langdurig stil staan, daarom wordt er vooraf sedatie (rustgevende injectie) toegediend.
De grote gamma camera meet de hoeveelheid straling afkomstig van alle lichaamsdelen. Deze is het hoogst op plaatsen waar actieve processen plaatsvinden (dit worden ook wel ‘hotspots’ genoemd). Stukje voor stukje wordt het hele lichaam in beeld gebracht door middel van meerdere opnames, waarbij steeds een bepaald deel van het lichaam gescand wordt. Gedurende een opname van 90 seconden moet het paard (het liefst) geheel onbeweeglijk blijven staan. Indien het paard zich minimaal beweegt, dan kan dit worden aangepast dankzij onze nieuwste softwaretechnieken. Soms is er teveel beweging en moet de scan opnieuw worden gemaakt. Hierdoor kan een scintigrafisch onderzoek soms langer duren dan de gemiddelde anderhalf uur.

* Het is belangrijk om te weten dat scintigrafie een veilige onderzoeksmethode is, waarbij de stralingsdosis klein is. De inspuiting is pijnloos en wekt geen allergie of bijwerkingen op. De technetium wordt uitgescheiden via de urine en langs natuurlijke weg afgebroken. Na 24 uur is nog slechts 10% van de toegediende hoeveelheid in het lichaam aanwezig.

Het paard mag naar huis zodra de concentratie technetium in het lichaam laag genoeg is. U wordt vooraf geinformeerd wanneer u het paard weer kunt ophalen. Van de gemaakte beelden wordt na zorgvuldige bestudering een uitgebreid verslag gemaakt. Dit verslag wordt met de klant en/of doorverwijzend dierenarts uitvoerig besproken en digitaal ter beschikking gesteld. Soms worden na het scintigrafisch onderzoek aanvullende onderzoeken verricht om de een optimaal behandelplan voor het paard te kunnen maken. Dit alles uiteraard in overleg met de klant en/of doorverwijzend dierenarts.

MRI

De afkorting MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. SMDC Advanced Imaging beschikt over zeer hoogwaardige kwaliteit MRI apparatuur voor gebruik bij het staande paard. MRI beelden tonen zeer gedetailleerd afwijkingen aan pezen/banden en/of beenderige delen. We kunnen verschillende onderdelen van het paard evalueren. Bij het voorbeen zijn dit de ondervoet, kogel en voorknie en bij het achterbeen de ondervoet, kogel en sprong.

Alle weefsels in het lichaam (bij mens en dier) bevatten zeer grote hoeveelheden waterstofatomen (protonen). Het zijn deze atomen die bij MRI meehelpen om, door middel van een sterke magneet en radiogolven, radiogolven op te wekken die door middel van een antenne (coil) worden opgevangen en via computersoftware worden omgezet tot een zeer gedetailleerd beeld. Verschillende structuren kunnen in beeld worden gebracht door verschillende radiogolven met verschillende tijdsduur (zogenaamde sequenties) toe te dienen. Uiteindelijk kan een driedimensionaal beeld worden bekeken en worden onderzocht op afwijkingen.

 • Kreupelheden waarbij rontgen-en echografisch onderzoek geen uitkomst bieden
 • Problemen (zoals gewrichtsbanden/ kraakbeenletsels, diepe buigpeesletsels, straalbeenafwijkingen) in de ondervoet,kogelgewricht, pijp, voorknie of
  spronggewricht die niet met andere technieken goed in beeld kunnen worden gebracht.
 • Mogelijkheid op botkneuzingen
 • Scintigrafie bevindingen die nader dienen te worden onderzocht
Ijzer mag niet in de MRI ruimte aanwezig zijn omdat dit de beeldkwaliteit kan verstoren. Daarom worden vooraf de hoefijzers afgenomen. De magneet bevindt zich in een speciale ruimte waar geen radiogolven van buitenaf binnen kunnen komen. Alleen medewerkers van SMDC Advanced imaging mogen zich in deze ruimte begeven.
Tijdens het onderzoek staat het paard met het te scannen been tussen de magneetplaten. Om het te onderzoeken gebied wordt door middel van bandages de coil aangebracht (een ring die zowel radiogolven uitzendt als ontvangt). Van deze radiogolven voelt het paard niets. Omdat het langdurig erg stil moet blijven staan, krijgt het paard een sederend (rustgevend) middel toegediend. Afhankelijk van de afmeting van het te onderzoeken lichaamsde(e)l(en) duurt het onderzoek 45-90 minuten. Hoe rustiger het paard blijft stilstaan, hoe korter het onderzoek duurt. Een MRI-onderzoek levert enkele honderden beelden op en deze worden door onze samenwerkende internationale radiologen beoordeeld. De resultaten worden vervolgens overlegd met eigenaar en eventueel verwijzend dierenarts. U ontvangt altijd een uitgebreid verslag met beelden. Uiteraard wordt deze uitslag met U besproken en eventuele vervolgstappen aangeraden.

In principe kan het paard direct na de MRI scan mee naar huis. Soms is het echter verstandig om het paard een nachtje op de kliniek te laten, zodat de volgende dag direct eventuele verdere behandelingen kunnen worden uitgevoerd.